2011 2010 2009 2008 2007 2006

ESEMÉNYEK
2012


HÁZASSÁGOT MINDENKINEK?

A francia parlament január 14-én tárgyalja a kormány által már elfogadott "Házasságot mindenkinek" című, az egynemű párok alkotta közösségeknek a házassággal azonos státuszt biztosító törvénytervezetet. A franciák már több formában is tiltakoztak, legközelebb 2013. január 13-ára hívják Párizsba a törvénytervezet elutasítóit egy tömegdemonstrációra. A Magyar Katolikus Családegyesület francia testvéregyesülete, az AFC (Associations Familiales Catholiques) levélben fordult minden jóakaratú emberhez, aki az azonos neműek házasságát elutasítja: támogassa a törvénytervezet ellen folytatott kampányukat.

Tovább...

* * * * * * *A MAGYAR KATOLIKUS CSALÁDEGYESÜLET ELNÖKSÉGÉNEK ÁLLÁSFOGLALÁSA
AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATÁRÓL

A Magyar Katolikus Családegyesület Elnöksége meglepődve fogadta az Alkotmánybíróság 2012. dec. 17-én kihirdetett határozatát a családok védelméről szóló 2012. évi CCXI. törvény két rendelkezésének alkotmányellenesség miatti megsemmisítéséről.

Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának 16. cikkét, az Európai Unió Alapjogi Chartájának 9. és 33. cikkét, Magyarország Alaptörvényének Nemzeti hitvallását és L cikkét, valamint a Család Pápai Tanácsa által kiadott Családjogi Chartát szem előtt tartva az Elnökség megállapítja, hogy
- a család alapja a házasság;
- a házasság az a természetes intézmény, amelynek feladata az élet védelmét biztosítani;
- minden kellő korú és megfelelő adottságokkal rendelkező férfinak és nőnek joga van házasságot kötni és családot alapítani;
- a család több, mint egyszerű jogi, szociológiai, vagy gazdasági közösség, mert a szeretet és a szolidaritás közösségét valósítja meg;
- a család feladata, hogy a családtagok és a társadalom életéhez szükséges kulturális erkölcsi, szociális, lelki és vallási értékeket gyarapítsa és továbbadja;
- a család politikai, jogi, gazdasági, társadalmi védelemre jogosult;
- a férfi és nő között, önkéntes elhatározása alapján létrejött, a hűség, bizalom és együttműködés jegyében tartós szeretetközösségként létrejött házasságra épült család tudja leghatékonyabban szolgálni a közjót;
- az ilyen házasságra épülő családokat az egész társadalom érdekében fokozott védelem illeti meg.

Tovább...

* * * * * * *


MEGHÍVÓ ÉLETVÉDŐK LELKIGYAKORLATRA

A HIT ÉVÉBEN is megrendezésre kerül az ÉLETVÉDŐK LELKIGYAKORLATA Máriabesnyőn, a Mater Salvatoris Lelkigyakorlatos Házban (2100 Gödöllő-Máriabesnyő, Kapucinusok tere 1.). BÍRÓ LÁSZLÓ PÜSPÖK, a MKPK családreferense, a sorozat kezdeményezője szeretettel várja mindazok jelentkezését, akik az életet szentnek, Isten ajándékának tartják, és tevékenykedni akarnak az élet kultúrájáért. A lelkigyakorlatos elmélkedések címe: AZ ÉLET SZOLGÁLATA A HIT ÉVÉBEN.

Részletek az ÉLETVÉDELEM oldalon.

* * * * * * *
BÍRÓ LÁSZLÓ PÜSPÖK, A MAGYAR KATOLIKUS CSALÁDEGYESÜLET ELNÖKE GRATULÁLT AZ EZ ÉVI ORVOSI NOBEL DÍJ NYERTESEINEK

A levél az Életvédelem oldalunkon olvasható.


* * * * * * *
MEGHÍVÓ A 19. CSALÁDKONGRESSZUSUNKRA
"Kelj föl, fogd a gyermeket és anyját ..." (Mt 2,13)

Molnár C. Pál: Menekülés Egyiptomba
(Az eredeti kép az MCP Múzeumban látható)
Kedves családok, házaspárok, családokat szerető paptestvérek, szerzetesek és szerzetesnők, és mindnyájan, akik a család és az élet mellett álltok, szeretettel hívlak

19. Családkongresszusunkra,
2012. november 8-10. között Máriabesnyőre,
a Mater Salvatoris Lelkigyakorlatos Házba

(2100 Gödöllő-Máriabesnyő, Kapucínusok tere 3).


Eseménydús időket élünk, naponta röppennek fel a családot, házasságot és az életet érintő hírek. A sok riasztó hír mellett azonban észre kell vennünk, mennyi örömteli, jó és szép is történik körülöttünk, itthon és a világ különböző tájain. Feladatunk a családot, mint az élet bölcsőjét óvni, védeni a káros hatásoktól, és megteremteni azokat a körülményeket, amelyek elősegítik, hogy családjaink országunk jövőjét szolgálhassák. Kongresszusunk mottójául ezért választottuk az angyalnak Szent Józsefhez intézett szavait: "Kelj föl, fogd a gyermeket és anyját …" (Mt 2,13), ahogy ő a veszélyes helyzetből mentette családját, majd a veszély elmúltával visszavezette otthonába, úgy kell nekünk is hittel, imával, a lehetőségek kimunkálásával és megragadásával munkálkodnunk családjainkért.

A 19. Családkongresszuson tájékozódni akarunk a családot érintő magyar törvények változásáról, útmutatást kapunk a hit- és erkölcsoktatás helyzetéről, beszámolókat hallgatunk meg a Családok 7. Világtalálkozójáról. Megismerkedünk életszentségre jutott házaspárokkal és felkészülünk az éppen induló Hit Éve családos megünneplésére.


A Kongresszusról, - amelyen nemcsak a családokat érintő sok értékes ismeretet és útmutatást kaptunk, most elsősorban a Hit Évével kapcsolatban, de egyúttal igazi mély lelki élmény is volt, és a személyes találkozás és barátkozás színhelye, - az alábbiakban képeket és meghallgatható (letölthető) előadásokat találunk.

Képek 1
Képek 2

MEGNYITÓ, ELŐADÁSOK
Köszöntő, irodalmi műsor
Turai János atya
Dr. Lábady Tamás: Az élet, a házasság és a család védelme Magyarország Alaptörvényében és törvényeiben
Dr Farkas István SchP: A gyermek első hitoktatói a szülei
Balog Zoltán miniszter úr: Politika a családokért
Szentmise részlet

CSALÁDOK 7. VILÁGTALÁLKOZÓJA, MILÁNÓ
Család - munka - ünnep, Szakács Péter
Család - munka - ünnep, dr.Jeney Gábor
Család - munka - ünnep, Bodorkós Imre

ÉLETSZENTSÉG A HÁZASSÁGBAN
Tamás Huba atya:Boldog IV. Károly király és Zita házassága
Csillag Éva: Lisieuxi Szent Teréz szülieinek házassága

ELŐADÁSOK, ÖSSZEGZÉS
Székely András: A Három Királyfi – Három Királylány mozgalom a házasságok stabilitásáért
Kiscsportos kiértékelés
Gáspár István atya: Családokért a hit évében a Porta Fidei szellemében
Bíró László atya összegzése: Milánó üzenetével a Hit évébe
Záró mise részletek
* * * * * * *
LELKIPÁSZTORI LÁTOGATÁS A MILÁNÓI ÉRSEKSÉGBEN ÉS A CSALÁDOK VII. VILÁGTALÁLKOZÓJA

(2012. JÚNIUS 1-3.)
TANÚSÁGTÉTELEK ÜNNEPE
XVI. BENEDEK PÁPA FELSZÓLALÁSA
Bresso Park
2012. június 2. szombat

[Video]

A PÁPA A VILÁG CSALÁDJAINAK ÜNNEPÉN
(magyar fordítás)


* * * * * * *
ŐSZI CSALÁDPASZTORÁCIÓS PAPI TALÁLKOZÓ

LEÁNYFALU,  SZENT GELLÉRT LELKIGYAKORLATOS HÁZ
2012. szeptember 24-26.

A találkozón három tématerülettel foglalkozunk. Folytatni kívánjuk az irgalmasság pasztorációjának tárgyalását, foglalkozni fogunk azokkal az intézkedésekkel, amelyeket országunkban a társadalom családbaráttá válása érdekében hoztak, és felkészülünk a rövidesen kezdődő hit évére.

A részletes program a mellékletben olvasható.

KÉPEK a találkozóról


ELHANGZOTT ELŐADÁSOK

Bíró László püspök: A hit éve
Bíró László püspök homiliája
Bíró László püspök összegző záróbeszéde
Csatlós István homiliája
Dr. Udvardy György: Hitoktatás és etika oktatás
Farkas István: Erkölcs - hit - iskola - család
Horváth András tanúságtétele
Jean-Yves Brachet előadása
Kiscsoportos megbeszélés kiértékelése
Lábady Tamás előadása és kérdések
Menyhárt Sándor előadása
Németh Zoltán megemlékezése Miszori Zoltánról
Pál Ferenc előadása és kérdések
Salgó Ferenc előadása
Soltész Miklós előadása
Tarnai Imre homiliája
Thorday Attila előadása
Tóth János előadása a hitről
Dr. Salamon László előadása
* * * * * * *
A Magyar Katolikus Családegyesület Elnökségének állásfoglalása
a Rio de Janeiróban zajló ENSZ Fenntartható Fejlődési Konferencia (RIO + 20) határozatával kapcsolatban

A RIO + 20 konferencia célkitűzése, hogy intézkedéseket javasoljon globalizálódó világunk fenntartható fejlődése érdekében. Kényes kérdésekről van szó, ugyanis például a több és jobbminőségű élelmiszer kellő körültekintés nélküli előállítása, vagy az ivóvízkészletek felelőtlen kimerítése a környezet károsodását idézheti elő, ez pedig hátrányosan befolyásolhatja az eljövendő generációk esélyét a fejlődés továbbvitelére. Meggyőződésünk azonban, hogy bármilyen intézkedés csak akkor érheti el célját, ha tiszteletben tartja az emberi méltóságot és az embernek az élethez való jogát.

Örömünkre szolgál, hogy a konferenciáról érkező hírek szerint a zárónyilatkozatból sok vita után végül kihagyják a „reproduktív jogok” és a ”népesedés szabályzás” kifejezéseket. Az előbbi lényegében az abortuszhoz való jog szinonimája, az utóbbi pedig népszaporulat mesterséges befolyásolására vonatkozik. Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata és az Európai Emberjogi Konvenció egyaránt leszögezi, hogy az élethez való jog megelőz minden egyéb jogot. A „reproduktív jogokat” semmilyen testület nem ismerte el, semmilyen dokumentum nem rögzíti, hiszen ez ellentétben állna az Európában és világszerte elismert emberi jogokkal. A „népesedés szabályzás” pedig az élet továbbadásának jogát korlátozná, ez pedig sértené a család és az emberi személy méltóságát.

A Magyar Katolikus Családegyesület Elnöksége fontosnak tartja, hogy azok az országok, – így Magyarország is – amelyek az Emberi Jogokat törvénybe iktatták, tegyenek meg mindent, hogy a RIO + 20 konferencia záródokumentumaiban sem ezek a nem létező jogok, sem pedig a rájuk utaló kifejezések ne nyerjenek teret.

Budapest, 2012. jún. 21.


A Magyar Katolikus Családegyesület Elnöksége nevében
Bíró László püspök


* * * * * * *
A Magyar Katolikus Családegyesület Elnökségének állásfoglalása

Az elmúlt napokban az RU 486 jelű abortusz-tabletta kapcsán vita robbant ki. Mint ahogy azt több nemzetközi és hazai testület kimondja, az emberi élet, amely a fogantatás pillanatától kezdődik, szent és sérthetetlen. Az Európai Unió Legfelsőbb Bírósága 2011. okt. 18-i döntése elismerte az emberi embriók jogait, a magyar alkotmány is kimondja: "Az emberi méltóság sérthetetlen. Minden embernek joga van az élethez és az emberi méltósághoz, a magzat életét a fogantatástól kezdve védelem illeti meg."(II. cikk.) A keresztény tanítás soha nem hagyott kétséget afelől, hogy a megfogant emberi lény élete sérthetetlen. Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata az élethez való jogot az ember legelemibb jogának tekinti. Az abortusz pedig az emberi élet kioltása.

Azok, akik az "abortuszhoz való jog"-ról beszélnek, figyelmen kívül hagyják, hogy ez az ún. "jog" ellentétben áll az Európai Emberjogi Konvencióval, amelynek éppen az a célja, hogy védje az emberi méltóságot és az emberi jogokat. Az emberi méltóságnak azonban megkerülhetetlen sarokköve az élethez való jog, ez pedig megilleti a meg nem születettet is.

Az abortusz, bármilyen eszközzel hajtják is végre, egy emberi élet kioltása, de azok a gondok, amelyek oda vezettek, hogy erre a cselekményre sor került, nem oldódnak meg. Sem a műtét, sem a hormonháztartás megzavarása az RU 486 tablettával nem tudja a konfliktus- és krízishelyzet problémáit megoldani, sőt, legtöbbször az abortusz után a helyzet rosszabbodik. Ezért kívánatos volna a krízishelyzetbe került gyermeket váró nők számára olyan intézkedéseket hozni, amelyek bátorítják őket a gyermek melletti döntésre.

Budapest, 2012. máj. 24.A Magyar Katolikus Családegyesület Elnöksége nevében
Bíró László püspök


* * * * * * *
MISE AZ ÉLETÉRT
a megfogant gyermekek megszületéséért
és életük méltóságáért

Minden hónap első vasárnapján (április 1, május 6, június 3.) 19.30-kor a Margit körúti Ferences templomban
Részletes információ
Bíró László püspök nevében a szervezők* * * * * * *
LELKI NAPOK PAPOKNAK, SZERZETESEKNEK

Bíró László püspök vezetésével, házaspárok tanúságtételével 2012. július 30 - augusztus 2 (hétfő estétől csütörtök délutánig)
Budapesten, a Názáret Missziósházban (1223 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky u. 3-5)

"Az Egyház... büszke papjaira, szereti, megbecsüli, tiszteli őket, és hálával ismeri el lelkipásztori munkájukat és életük tanúságtételét." A családok pedig "szeretik papjaikat, s boldognak, szentnek és örömtelinek akarják látni őket mindennapi apostoli munkájukban" - írta a papság évében Cláudio Hummes bíboros. Ezzel a lelkülettel szervezzük meg újra - Bíró László püspök atya vezetésével és elkötelezett katolikus házaspárok tanúságtételeivel - a papoknak és szerzeteseknek szóló MÉCS lelki Napokat, amelyre ezúton szeretettel meghívjuk a Főtisztelendő Atyákat. A program a püspök atya elmélkedései mellett baráti beszélgetéseket és őszinte tanúságtételeket tartalmazó, imádságos légkörű találkozás Istennel, a paptestvérekkel és a házaspárokon keresztül a családokkal. Szeretettel várjuk at Atyákat a tanúságtevő házaspárok nevében is: Ménesi Balázs és Krisztina szervező házaspár.
Bővebb információ a MÉCS Családközösségek honlapján.


* * * * * * *
MEGHÍVÓ

Gyümölcsoltó Boldogasszony program – Sziklatemplom 2012. márc. 26.
- Letölthető meghívó -

19.00 Szentlélekhívás, Bevezető
19.15 Király Zsuzsanna
19.35 Palotás Rozina
19.55 Csend, felkészülés a szentmisére
20.00 Szentmise

* * * * * * *
CSALÁDPASZTORÁCIÓS PAPI TALÁLKOZÓ

A tavaszi egynapos találkozó a MKPK családreferens püspöke, Bíró László püspök atya vezetésével 2012. április 25-én az MKPK Irodaházában került megrendezésre.

Az ez évi téma az irgalom pasztorációja volt. "Nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek. Nem az igazakat jöttem hívni, hanem a bűnösöket a bűnbánatra." (Lk 5, 31-32)

A találkozó programja

Az elhangzott előadások letölthetők:
1. Bíró püspök atya Ima
2. Bíró püspökatya Bevezetés
3. Jean-Yves Brachet OP Egy többszörösen elvált, aki Krisztus tanújává lesz
4. Madocsai Bea Gyermeküket egyedül nevelők pasztorációja
5. Herpy György atya az elváltak miséjéről
6. Ménesi Balázs és Krisztina Élettársi viszonyban élők pasztorációja
7. Kiscsoprtos munka 1. rész
8. Kiscsoprtos munka 2. rész
9. Bíró Püspök Atya Összefoglalás
10. Bíró Püspök Atya Befejezés és áldás

* * * * * * *
Sapientia előadások

BESZÉLGETŐS ELŐADÁSOK


2012. februártól áprilisig három alkalommal a
SAPIENTIA Családteológiai Intézet "Beszélgetős előadások"-at indít a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola dísztermében
férfi és női identitásról, házasságról.

Az előadások csütörtök este 7-kor kezdődnek, a belépés díjtalan.
* * * * * * *

CSALÁDRFERENS TALÁLKOZÓ
2012. JANUÁR

KÉPEK

KÖSZÖNTŐK ÉS ELŐADÁSOK

A magyarországi görögkatolikusságról
Bíró László püspök atya köszöntője
Bíró László püspök atya záró gondolatai
Gyermekvédelmi referens beszámolója
Jean-Yves Brachet előadása
Kocsis Fülöp püspök atya köszöntője
Páderné Schäfer Mária
Tyukody Attila, Dudás László és felesége


* * * * * * *