ESEMÉNYEK 2009 ESEMÉNYEK 2007 ESEMÉNYEK 2006

ESEMÉNYEK
2008 • XV. CSALÁDKONGRESSZUS
  Máriabesnyő, 2008. november 6-8.
  "Az az én parancsom, hogy szeressétek egymást..."(Jn 15,12)


  Kedves családok és házaspárok, kedves családokat szerető szerzetes- és paptestvérek, kedves mindnyájan, akik a család és az élet mellett álltok!

  XV. Családkongresszusunk Máriabesnyőn, a Mater Salvatoris Lelkigyakorlatos Házban (2100 Gödöllő-Máriabesnyő, Kapucinusok tere 3.) 2008. nov. 6-án 14.30-kor kezdődik, majd a nov. 8-án a gödöllői Szent Norbert Premontrei Gimnázium (H-2100 Gödöllő, Egyetem tér 16.) aulájában tartandó Családünneppel kb. 17 órakor zárul. Ez utóbbira szeretettel várom azokat is, akik csak erre a napra tudnak eljönni.

  Bíró László
  a MKPK családreferens püspöke
  a Magyar Katolikus Családegyesület elnöke


  Letölthető anyagok:
  Doktor Vojcek László előadásának vetített anyaga
  Kiegészítés Doktor Vojcek László előadásához: Az Isten számít rád
  Jasper Éva SSS előadásának vetített anyaga
  Radnai Jenő előadásának vetített anyaga
  Sztrilich Ágnes SSS előadásának vetített anyaga
  Családpasztorációs bemutató
  Jegyeskurzus - Veszprém
  Az elhangzott előadások hanganyaga • ŐSZI CSALÁDPASZTORÁCIÓS PAPI TALÁLKOZÓ
  Dobogókő, 2008. szeptember 29 - október 1.
  "Embernek ez lehetetlen, Istennek azonban minden lehetséges"(Mt 19, 26)

  Ebben az esztendőben a családpasztorációban érintett paptestvérek őszi találkozója a szokásos időpontnál korábban, szeptember 29-től október 1-ig került megrendezésre Dobogókőn, a Manrézában. A találkozó érdekessége volt az is, hogy meghívtam előadónak P. Dr. Manfred Entrich OP atyát... (Bíró László, a MKPK családreferens püspöke).

  -> A találkozó programja.
  -> Az elhangzott előadások hanganyaga. -->
  -> Német nyelvű prezentációk.
  -> Fórum.
  -> Képek.

  A Dobogókőn szept. 29. - okt. 1. között tartott Családpasztorációs papi találkozó résztvevői meghallgatva és megvitatva az elhangzott előadásokat, javasolják a paptestvéreknek, hogy szentmiséikbe illesszék be az alábbi könyörgést:

  Szentlélek Úristen!
  Áraszd ránk, magyar népünkre, különösen pedig a törvények megalkotóira és a végrehajtásukért felelősökre megvilágosító kegyelmedet, hogy a jogalkotásban és törvénykezésben mindig az igazság és az erkölcsi értékek érvényre juttatásán fáradozzanak; korunk életellenes kihívásaival bátran szembe szállva a társadalom és annak építő eleme, a család javát, az élet tiszteletét és sérthetetlenségét, ezáltal pedig a jövőt szolgálják. A Magyarok Nagyasszonya és a magyar szentek közbenjárására, Krisztus a mi Urunk által - Amen.
 • CSALÁDREFERENSEKTOVÁBBKÉPZŐ TÁBORA
  Péliföldszentkereszt, 2008. július 4-7.

  Péliföldszentkereszt kedvelt táborozó helye a családoknak.Gyönyörű természeti környezet, jó levegő, tágas „csikófuttató” agyerekek számára, jó elhelyezés, elmélyülési lehetőségek a szaléziatyák templomában, a keresztúton és a lourdes-i barlangnál, jólfelszerelt konferenciatermek szolgálják a testi-lelki pihenést, afeltöltődést.

  Idén július 4-7-ig a Lelkigyakorlatos Központban rendeztea MAKACS továbbképző táborát az egyházmegyei családreferensek részére.Bíró László, a MKPK családreferens püspöke bevezetőjében vázolta atizennégy évi családpüspöksége alatt történt változásokat az európai ésmagyar családok helyzetében. Hangsúlyozta, hogy a katolikus Egyház mais tájékozódási pont Európában. Felhívta a figyelmet arra, hogynapjainkban a házasságot, családot, életet egyre újabb és súlyosabbtámadások érik, ezért fontos, hogy a referensek tájékozottak legyenekés a felmerülő kérdésekre választ tudjanak adni, megismerjék azantropológiai téren, társadalmi és családpolitikai oldalról acsaládokat egyre komolyabban veszélyeztető kihívásokat. Az elhangzottelőadások a tájékoztatás mellett segítették a referenseket sajátházastársi önismeretük és identitásuk erősítésében is. Rámutattak akeresztény család társadalmi jelenléte erősítésének fontosságára.„Feladatunk őrizni a házasságok tisztaságát, munkánkhoz a lendület a Krisztussal való egységben rejlik” – mondta Bíró püspök atya.

  A tábordíszvendége Dr. Andreas Laun, salzburgi segédpüspök volt, aki július7-én délelőtt a családot érintő morális problémákról tartott előadást.Erre a délelőttre a tábor vendége volt negyven, az ország különbözőrészeiből érkezett kispap is, ők a családpasztorációval ismerkedőesztergomi táborukból látogattak Péliföldszentkeresztre.

  A táborprogramjából a vidámság sem hiányzott, hangulatos tábortűzmellett areferensek mindennapi életükből rögtönöztek „színházi” előadásokat.

  Képek ...
  Hanganyagok ...

  Előadások

  Andreas Laun: Morális kihivások a csaladszámára (PDF) - Prezentáció:(PPT)
  A házasságról szólva tudatosítsuk:
  • Manapság a házasságot ideológiákveszélyeztetik,
  • ezek szétrombolják a házasságot és
  • a szeretet ellen irányulnak, az ellen aszeretet ellen, amelyről a Biblia ír, és ahogyazt az emberek mindig is értették. Tovább...

  Patsch Ferenc SJ: Posztmodern kihívások:keresztény létforma a globalizáció korszakában (PDF) - Prezentáció:(PPT)
  1. A globalizáció korszaka
  Negatív aspektus:Űrszekerek (74.): Stratos bolygó és a trogliták sorsa– avagy: egy modern allegória korunkra. Tovább...

  Radnai Jenő: A COMECE családpolitikaistratégiai iránymutatása (PDF)- Prezentáció:(PPT)
  A COMECE 2007 novemberében bemutatott dokumentuma és a FAFCEhozzászólása alapján
  Az EU sokszínű, sok nemzetiségű, sokféle hagyományú közösség.A családpolitika nem az EU kompetenciájába tartozik, hanem atagországokéba. Tovább...

  RoskaPéter: Testünkajándék
  Szexualitásunkteológiai jelentőségéről
  Az emberben él egy olthatatlan vágy arra, hogy alegbensőségesebb módon egyesüljön azzal, akifeltétel nélkül szereti őt, és akitgyengéden viszontszerethet. Isten férfinak ésnőnek alkotta az embert,és meg akarja ajándékozni a szeretetben valóegyesülés, az egység csodálatostapasztalatával. Tovább...

  Buza Domonkos: Házasság, család, párkapcsolat (Bagdy Emőke és John Powell nyomán)
  Mi indítja az embert közeledésre, kontaktusra, a másik emberrel valóérintkezésre, a kötődésre, együttműködésre, kapcsolatainak ápolására?Miért van szükségünk társra, partnerre, barátra,szeretet-kapcsolatokra, emberi közelségre? Milyen hajtóerők,feszültségek, késztetések, vonzások és taszítások parancsára kellkapcsolatainak oldanunk és kötnünk? Milyen rejtett és nyílt céljaivannak együttléteinknek, miért és hogyan kapcsolódunk egymáshoz? Mindezekre a kérdésekre a kapcsolatok dinamikájának, azaz élettanánakelemzése adhat választ. Tovább...


 • FAFCE elnökségi ülés
  Róma, 2008. május 13-16.

  Az olasz katolikus családegyesületek szövetsége, a FORUM meghívására Rómában, 2008. május 13-16 között került sor a FAFCE, az EurópaiKatolikus Családegyesületek Federációjának elnökségi ülésére. Ameghívásra az alkalmat az adta, hogy a FORUM 50 éves fennállásátünnepelte, ez alkalomból ünnepi konferenciát tartott, erre meghívta a FAFCE-t is.

  Az elnökségi ülés napirendjén elnöki, főtitkári és pénztárnokijelentések hangzottak el, valamint beszámolók az elmúlt időszakfontosabb akcióiról. Így pl. az Európa Tanács abortusz határozataelleni fellépésről, a COMECE-vel közösen kidolgozott családpolitikaistratégia fogadtatásáról és konkretizálásáról, az Európai Parlamentdemográfiai jelentéséhez készített hozzászólásról, az EU Szociális ésMunkaügyi bizottságának a családban és a munkahelyen végzett munkaösszeegyeztethetőségéről szóló tanulmányához készítettállásfoglalásról, valamint arról az ajánlásról, amely irányelveket ad aszülőknek a gyermekeik gondozására és nevelésére biztosítandószabadságra. Az ülés jóváhagyta az Európai Család Összefogás keretébeneddig végzett tevékenységet, és elhatározta, hogy az elkövetkezőidőszakban a tevékenység súlypontja a bioetikai kérdésekre, a családotérintő munkaügyi szabályzásokra, a gyermekvédelemre és a szociáliskihívásokra fog kerülni.

  A FORUM ünnepi konferenciájának fő mondanivalója az volt, hogy a családa társadalom számára pótolhatatlan szolgálatot végez, ezt pedig atársadalomnak anyagilag és erkölcsileg egyaránt el kell ismerni. E célérdekében két petíciót nyújtottak be a köztársaság elnökének. Az egyikaz erkölcsi elismerés irányába tett első lépésként javasolja, hogymájus 15-e, (az ENSZ által nemzetközi családnapnak nyilvánított nap)kerüljön az olasz alkotmányban mint nemzeti családnap rögzítésre.Ezáltal minden esztendőben május 15-én a család a figyelemközéppontjába kerülne. A másik petíció a családi adózás bevezetésétszorgalmazza, elismerve ezzel azt, hogy a család mint egység nyújtszolgáltatást az társadalomnak.

  Ezen a konferencián több előadás és egy pódiumbeszélgetés hangzott el,az utóbbi a különböző országok családpolitikájának, a családokhelyzetének összevetése volt. A beszélgetés magyar résztvevőjét arrakérték, vázolja fel, milyen történelmi, szociális és szellemifolyamatok eredményezték a mai helyzetet, a házasságok, családok és ademográfia válságát.

  Május 16-án XVI. Benedek pápa az Apostoli Palota Kelemen Termébenfogadta a FAFCE elnökségi ülésének résztvevőit, valamint a FORUMképviselőit. A jelenlévőkhöz az alábbi beszédet intézte:

  ŐSZENTSÉGE XVI. BENEDEKPÁPA BESZÉDE A CSALÁDEGYESÜLETEK FÓRUMÁNAK KÉPVISELŐIHEZ
  Elhangzott az Apostoli Palota Kelemen Termében, 2008.május 16-án
  Kedves Testvérek!
  Köszönetet mondok mostani látogatásotokért, ez tette lehetővé számomra,hogy megismerjem értékes tevékenységeteket, melyet a Fórumban,tagegyesületeiben és az Európai Katolikus CsaládegyesületetekFederációjában végeztek. Mindegyikőtöket szeretettel köszöntöm. Elsőüdvözletem a Fórum elnökének, Giovanni Giacobbe ügyvéd úrnak szól,köszönöm mindnyájatok nevében elmondott köszöntő szavait. Tegnap, május15-én volt a Család Nemzetközi Napja, ennek ünneplése keretében jöttlétre találkozónk. Az évente ismétlődő ünnepnek az értékét jelzi, hogytalálkozótokat egy jelenleg aktuális téma jegyében szerveztétek: "A családok szövetsége Európában az összefogás élharcosa". Célul tűztétekki, hogy az egyes egyesületek tapasztalatait és a ténylegesenéletbeléptetett törvényi szabályzásokat összevessétek, valamint, hogy anyilvánosság figyelmét a családnak a társadalomban betöltöttpótolhatatlan szerepére ráirányítsátok. Helyesen mondjátok, hogy ehheza politikai tevékenységhez messze előre kell nézni a jövőbe, különbennem válhat a család a politika középpontjává és programjává.

  A Szentatya teljes beszéde itt letölthető.

  Képek a találkozóról.
 • CSALÁDPASZTORÁCIÓS PAPITALÁLKOZÓ
  2008. április 15-én

  *HANGANYAG *

  Április 15-én találkozót tartottak a családpasztorációban tevékenykedőpapok számára az MKPK Irodaházában. A találkozón szó esett az egyházmegyék családpasztorációs munkájáról,emancipációról, házasságról, tisztaságról Szent Pál teológiájában,valamint "A Biblia éve az interneten" címmel családpasztorációsötletekről is.

  "Egyházmegyéink családpasztorációstevékenysége" címmel Radnai Jenőnek, a MAKACS alelnökének a prezentációja az egyházmegyei családreferensek 2008. jan. 18-19-i találkozóján készült felmérés alapján készült.

  Az elhangzott előadások letölthetők a Hangtárből.

  A találkozó programja itt letölthető. • EGYHÁZMEGYEI CSALÁDREFERENSEK ÉVNYITÓ TALÁLKOZÓJA
  Esztergom, január 18-19.


  Egyházmegyéink családreferensei ebben az évben az Esztergom-BudapestiFőegyházmegye meghívására január 18-19-én gyűltek össze a SzentAdalbert központban, hogy beszámoljanak a családpasztoráció helyzetérőlegyházmegyéikben, és áttekintsék az esztendő folyamán rájuk várófeladatokat.

  Családreferensek találkozója A 13 egyházmegye küldöttjét Blanckenstein Miklósatya, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye pasztorális helynökeköszöntötte, majd a legutóbbi, Máriabesnyőn tartott megbeszélésenelhatározottak szerint a referensek az alábbi szempontok szerintszámoltak be munkájukról, eredményeikről:

  - Szakirányú oktatások támogatása (Házasságra való felkészítés, TCST,családi életre nevelés, házasság ápolás-kísérés)
  - Családcsoportok patronálása
  - Kapcsolattartás más család-intézményekkel
  - Család-rendezvények és -akciók szervezése, lebonyolítása
  - Információk gyűjtése, továbbítása

  A rövid válaszok színes papírlapokra kerültek, ezek pedig az ötkérdéscsoportnak megfelelő tablóra (l. az Egyházmegyék családpasztorációja c.táblázatot). Este azután "családias", kötetlen beszélgetés formájábancseréltek eszmét és tapasztalatot a jelenlévők, a régiek elbeszélgettekéletük alakulásáról, az újak pedig megismerkedtek a már régótaegyüttműködőkkel.

  Szombat reggel az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye képviselőitartottak színes beszámolót a szeptemberi Városmisszióról, hiszen azelmúlt időszak legnagyobb, minden erőt igénybevevő feladatából acsaládpasztoráció is igencsak kivette a részét. A hírek és nemzetközikapcsolataink révén eljutott hozzánk a Szent Család vasárnapján Madridbantartott család-ünnep híre is, erről is elhangzott egy rövidbeszámoló (l. honlapunk Kitekintésrovatát). Ez után Bíró László püspök atya, a MKPKcsaládreferense foglalta össze a közeljövő feladatait: acsaládpasztorációnak válaszolnia kell azokra a kihívásokra, amelyekkorunkban a magyar társadalmat, így a katolikusokat is érik. Az elmúlt15 évben ugyanis megváltozott a társadalmi, kulturális és bioetikaikörnyezet, a párkapcsolatok helyzete, de változóban vannak apasztorális lehetőségek is. Végül az egyházmegyék nevezték meg egy-egymondatban 2008 évi súlyponti feladatukat. (l. a Referensek tervei c. táblázatot)

  KÉPEK

  Köszönetet mondunk a Veszprémi Főegyházmegye családreferenseinek,Szabóné Fekete Gyöngyinek és Gyarmati Lászlónak, akik a képeketkészítették.


 • ESEMÉNYEK 2009 ESEMÉNYEK 2007 ESEMÉNYEK 2006