Megnyitás teljes oldalon Vissza a nyitólapra

ESEMÉNYEK
2006


2006. december 6.

"AZ ÉLET VÉDELME, MINT EVANGELIZÁCIÓ" - LELKIGYAKORLAT ÉLETVÉDŐKNEK


A lelkigyakorlatra 2006. december 1-3-ig Máriabesnyőn, a Mater Salvatoris lelkigyakorlatos házban került sor. Bíró László püspök, a MKPK családreferense folytatta az elmúlt év novemberében megkezdett lelkigyakorlatos előadásait II. János Pál pápa EVANGÉLIUM VITAE c. enciklikája nyomán.


2006. november 14.
X I I I .   C S A L Á D K O N G R E S S Z U S


"UGYE LÁNGOLT A SZÍVÜNK!"

Ugye lángolt a szívünk! A kongresszusra Máriabesnyőn, november 9-11 között került sor.
Képek, program és hanganyag (menü).

Bíró László püspök atya meghívója
Kedves családok és házaspárok, kedves családokat szerető szerzetes- és paptestvérek, kedves mindnyájan, akik a családi élet mellett álltok! Szeretettel hívlak mindnyájatokat XIII. Családkongresszusunkra, melynek mottójául az emmauszi úton hazafelé tartók szavait választottuk: "Ugye lángolt a szívünk!" (Lk 24, 32). Amikor a tanítványok visszagondoltak Jézus szavaira, rádöbbentek, hogy ezek a szavak, - vagy talán az, aki mondta őket, - lángra lobbantotta szívüket. Akkor még nem tudták, ki szegődött melléjük, de érezték, hogy találkoztak Valakivel. Idei kongresszusunkon szeretnénk a találkozás örömével foglalkozni, két fiatal találkozásával és avval, hogy ki lobbanthatja fel szívük lángját. Keressük együtt: mit tehetünk azért, hogy a házasok és a házasságra készülők találkozzanak Vele, hogy szívük lángja soha ki ne aludjék. A kongresszus után néhány nappal hivatalosan is megnyílik a Szent Erzsébet jubileumi év. Az esztendő során arra törekszünk, hogy megértsük, mi az üzenete ennek az ízig-vérig modern szentnek a mai magyar családokhoz. Ővele is elkezdünk ismerkedni. A Családok Királynőjének közbenjárását kérve mindnyájatokért, akik magyar családok megszentelődéséért dolgoznak

Radnai Jenő családreferensnek, a Magyar Katolikus Családegyesület (MAKACS) alelnökének a beszámolója
Tizenharmadszor találkoztunk idén Máriabesnyőn, a Családkongresszuson, november 9-11 között. Sokan már gyakorlott kongresszusi résztvevőként, mások először jöttek, de mindannyian, több mint százan, találkozni akartak. Találkozni egymással és egymás által Jézussal, hiszen tudták, hogy az igazi találkozás lángra lobbantja a szíveket.

Mater Salvatoris, Máriabesnyő Amikor Bíró László és Beer Miklós püspök atyák, valamint Gáspár István plébános atya köszöntöttek minket, már ízelítőt kaptunk a találkozás öröméből, aztán örömmel énekeltük együtt a Gödöllői Premontrei Szkólával Szent Erzsébet vesperását: "Vigadj boldog Pannónia, mert Krisztus téged így szeret!" Szent Erzsébettel foglalkozott Czakó Gábor is, előadásából megérthettük, hogy ennek a szentnek a szívét már egészen kicsi korban lángra lobbantotta egy Isten-élmény, ennek hatása alatt fáradozott egész életében azon, hogy vidámmá tegye az embereket.

Harrach Péternek, Országgyűlésünk alelnöke nem a családpolitika helyzetéről mondottakkal okozott örömet, - hiszen itthon és Európában egyaránt elég elkeserítő a helyzet - hanem azzal, hogy rámutatott: hanyatlóban van a mindenben az egyéneket, az individuumokat előtérbe helyező liberális közgondolkodás. A reményt az emberibb társadalom kialakulására a közösségek jelentik, ezért kell minden lehetséges eszközzel a legelemibb közösséget, a családot erősíteni.

Sok új, boldog és örömteli családra van szükség! De vajon tudunk-e mi, szülők örülni, ha gyerekeink házasságot kötnek? Pál Ferenc atya előadásából kiderült, az öröm legtöbbször azért nem teljes, mert valami nincs rendben az "örömszülők" kapcsolata, házasságuk állapota körül. A fiatalok jó házasságát a saját házasságunk ápolásával alapozhatjuk meg. A házasság szentsége, szentségi kegyelme ugyanis nem egy pillanatra, az esküvő percére szól, hanem "holtomiglan, holtodiglan". A fiatalok, amikor eljegyzik egymást, már magukban hordják ennek a szentségnek a csíráját. Tomka Ferenc atya arról beszélt, hogy ezt a csírát hogyan lehet kibontakoztatni, miként válhat az új család családegyházzá és az Egyház eleven sejtjévé. A plébániáján működő házaspárok saját példájukkal illusztrálták, hogy mekkora erőforrást jelent ezen az úton a közösség. Gáspár István atya arról beszélt, milyen fontos szerepe van az élő közösségnek a házasságra való felkészítésben. Máriabesnyői plébánosként szerencsés helyzetben van, mert sok a házasságra készülő fiatal és van olyan plébániai közösség, ahová házasokként bekapcsolódhatnak. Mondandóját saját életükből vett példákkal egészítették ki a közösséget alkotó fiatal házasok, akik segítenek neki a jegyesekkel való foglalkozásban. A közösség nem az egyformák csoportosulásából, hanem a különbözők egymásra figyeléséből alakul ki. Az "én" értelmetlen fogalom, ha nincs "te". Ha nem tudok adni másnak abból, ami az enyém, nem fogom megérezni az ajándékozás örömét. Márpedig a teljes önajándékozás a boldogság kulcsa, tanulhattuk meg Jávorka Lajos atyától, aki Angelo Scola Férfi + Nő - a szerelem súlyos esete c. könyvét ismertette. A férfi és nő kölcsönös önátadásával válik a termékenység a szentségi házasság kulcsává.

Bármily élő is a hite egy házaspárnak, nem könnyű manapság megtalálni a hit továbbadásának módját. Hitelesség, teljes egység és Istenre figyelés az élet apró és nagy dolgaiban egyaránt - hallottuk a Zajkás házaspártól, Pétertől és Rozitól, akik négy gyermeket nevelnek, de mindegyikkel igyekeznek a korának, állapotának leginkább megfelelő hangot megütni. A hit továbbadása a családban volt a múlt nyáron lezajlott Családok Világtalálkozójának mottója is, erről a találkozóról számoltak be azok a zarándokok, akik megjárták Valenciát. Bíró püspök atya elmondta, hogy noha a találkozót megelőző konferencián egyetlen előadás sem foglalkozott kifejezetten ezzel a témával, a házasság és család kérdését olyan sokoldalúan körüljárva világosan kirajzolódott: minél szilárdabb és erősebb a házaspár hite, annál inkább sikerül gyermekeik hitét felébreszteni. A zarándok képekkel, a Világtalálkozón kapott sapkáikkal, pólóikkal és hátizsákjaikkal felidézve élményeiket és a hangulatot, mindnyájunkat egy kicsit részesévé tették a Szentatyával, XIII. Benedek pápával való találkozásuknak.

A Családkongresszuson hallottak sok gondolatot indítottak el bennünk. Elhatározások születtek, megújult tettvággyal készültünk a hálaadó szentmisére. Elhatározásainkat, szándékainkat egy kis cédulára írtuk, és felajánláskor letettük az oltár előtti asztalra, mintegy felajánlva szolgálatunkat. A cserébe kapott kis emléklapocskán csak a lángra lobbant szívek voltak láthatók, jelezve, hogy ezt a lángot most tovább kell vinnünk. Mindent megköszöntünk annak, aki utunkon hozzánk csatlakozott és lángra lobbantotta a szívünket.* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

2006. október 17.

"A HIT TOVÁBBADÁSA A CSALÁDBAN" - CSALÁDPASZTORÁCIÓS PAPI TALÁLKOZÓ

Képek és előadás

Bíró László püspök atya, az MKPK családreferens püspöke találkozóra hívta a családok lelkigondozásában tevékenykedő papokat október 10. és 12. között Dobogókőre. A tanácskozás témáiról Radnai Jenő a Magyar Katolikus Családegyesület (MAKACS) alelnöke a Magyar Kurírnak elmondta: a találkozón a házasságra való felkészítés, a Szent Erzsébet-év, illetve a hit családban történő továbbadásának kérdését érintették.

A házasságra való felkészítéssel már két éve foglalkoznak a találkozókon, Bíró László püspök irányításával. Céljuk a szemléletváltás a házasságra való felkészítésben. A fiatalokkal való foglalkozás során a papnak arra kell ráirányítania a figyelmet, hogy találkozásuk pillanatában mindig jelen van Isten. Ezt a gondolatot fejezi ki az emmauszi tanítványokról szóló evangéliumi rész, amelyben a tanítványok ezt mondják a Krisztussal való találkozás után: "ugye lángolt a szívünk?" A szerelem, a házasság előtti idő kegyelmi idő, kegyelmi állapot. A pasztorációban ezt a kegyelmi állapotot kell egyengetni, ennek az örömét kell hangsúlyozni. Nem pusztán a hagyományos jegyesoktatásról van tehát szó, hanem valami többről, másfajta megközelítésről.

A Szent Erzsébet-év kiváló alkalom arra, hogy a családra irányítsuk a figyelmet. Szent Erzsébet rövid életében minden élethelyzetet megélt: volt gyermek, jegyes, ifjú házas és anya, volt özvegy, és volt férjére várakozó feleség. Minden életállapota, és az azokban való helytállása tanulságos és példaértékű lehet a ma emberének is. A résztvevők arról is tanácskoztak, hogyan készüljenek fel a plébániák, a családok, a családpasztorációban részt vevő papok és világiak a Szent Erzsébet-év megünneplésére.

A harmadik téma azonos volt az idén nyáron Valenciában megrendezett Családok V. Világtalálkozójának témájával: a hit továbbadása a családban. A fiatalokat arra is fel kell készíteni, hogy hitüket a családban is tovább tudják adni. Fogassy Judit nővér arra hívta fel a figyelmet, hogy a szülőket nem csak buzdítani kell, hogy adják tovább a hitet, hanem alkalmassá is kell tenni őket erre. Meg kell találni a módot arra, hogy megérezzék: ők valóban képesek a hit átadására.

Kopp Mária és Strabszky Árpád előadásukban a családot olyan erőforrásként mutatták be, ahol a személyiség kiteljesedhet és értékké válik.

Az előadások mellett fontos szerepet töltött be a családpasztorációban részt vevő világiak beszámolója arról, hogyan valósítható meg a fiatalok bekapcsolása a plébániai közösségbe akkor is, amikor már házasok. Nem kívánatos és nem szükségszerű, hogy a jegyesoktatás után megszakadjon a kapcsolat az ifjú házaspárokkal.

A tanácskozás záróakkordjaként Bíró László püspök, majd Blanckenstein Miklós, az esztergomi szeminárium rektora beszélt a családpasztoráció aktuális kérdéseiről és feladatairól.
Forrás: Magyar Kurír

Képek a találkozóról.

Kopp Mária és Strabszky Árpád előadásának anyaga letölthető négy diafájlban, PowerPoint-os formátumban itt:   
1. rész     2. rész     3. rész     4. rész.


2006. szeptember 26.

"SZABADSÁGRA ELHIVATVA AZ ÉLETÉRT" - TUDOMÁNYOS KONFERENCIA

"Szabadságra elhivatva az életért" - életvédő tudományos konferenciát rendezett
  - a Magyar Katolikus Családegyesület,
  - az Életvédő Fórum,
  - az Ökumenikus Életvédő Alapítvány
  - és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem
2006. szeptember 25-én az Egyetem II. János Pál pápa termében.
A szervezőbizottság elnöke Bíró László püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia családreferense, a Központi Papnevelő Intézet rektora, a Magyar Katolikus Családegyesület és az Életvédő Fórum elnöke volt.
A konferencia programja letölthető itt.


2006. szeptember 10.

"A CSALÁD MINT ÉLETFORMA - EURÓPA JÖVŐJE" - RENOVABIS KONGRESSZUS

Ez volt a címe a RENOVABIS idei kongresszusának, amelyet Freisingben, 2006. aug. 30-szept. 2. között tartottak. A kongresszuson számos előadásban járták körül a témát, különös tekintettel Európa keleti felére. A helyzet sajnos mindenütt elszomorító, a statisztikai mutatók a családok széthullását, demográfiai krízist, a házasodási kedv visszaesését, a gyerekvállalással együtt járó elszegényedést mutatnak, az általános értékválság a családokat sem kíméli. Sokfelé felismerték már, hogy a társadalom betegségeinek gyógyítását a családoknál kell elkezdeni, már kezdik keresni a gyógymódokat. Sürgetik anya- és gyermekvédelmi intézkedések és a családtámogatási segélyek bevezetését, bíztatják a családokat a gyermekvállalásra. Az is kiderült, hogy a legtöbb országban a gazdasági és politikai viszonyok nem megfelelő voltában keresik a bajok okát, csak utalások hangzottak el arról, hogy az emberi személy méltóságának semmibevétele, a család értékhordozó szerepének fel nem ismerése mennyire romboló hatású. Az egyes országokban uralkodó állapotokról munkacsoport-megbeszéléseket tartottak. Kár, hogy ezek mind ugyanabban az időpontban zajlottak, így mindenki csak a saját országáról szóló megbeszélésen vehetett részt. A magyarországi családokról szóló megbeszélésre vitaindítónak felkérték Bíró László püspök atyát, a MKPK családreferensét, Lankó József alsószentmártoni plébánost, és Koncz Andrást, a Háló Iroda vezetőjét. A beszélgetésben, melyet a RENOVABIS munkatársa, Markus Leimbach vezetett, főleg határon inneni és túli magyarok és néhány német érdeklődő vett részt.

A CSALÁD VÁLTOZÓBAN: A MAGYAR HELYZET
Bíró László, a MKPK családreferens püspökének vitaindító előadása a RENOVABIS kongresszusán
(Freising 2006. szeptember 1.)

Képek


2006. július 16.
V A L E N C I A I     V I L Á G T A L Á L K O Z Ó


Lezajlott a CSALÁDOK V. VILÁGTALÁLKOZÓJA Valenciában július 1-e és 9-e között.
A találkozó mottója:    "A hit továbbadása a családban"    volt.
Képeink a találkozóról

- Radnai Kati és Jenő beszámolója a találkozóról
- Tóth Judit beszámolója
- Leiliék és Homorék élményei

További képek a Vatikán honlapján,
    a Krisztus Király honlapján,
    és Rébay Orsolya képei (Magyar Kurír).

Egységben a családokkal a családokért
Beszélgetés Radnai Jenővel, a Magyar Katolikus Családegyesület (MAKACS) alelnökével a Családok V. Világtalálkozójáról (Magyar Kurír).

Záró szentmise a Családok Világtalálkozóján
"A család védelme és támogatása a méltóság, az egyenlőség és a szabadság legjobb garanciája."
Benedek pápa a Családok Világtalálkozójának záró szentmiséjén Valenciában több mint egymillió ember előtt beszélt a keresztény család, valamint a férfi és nő közötti felbonthatatlan házasság fontosságáról.
(Magyar Kurír, 2006. július 9. A cikk további része itt olvasható.)* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

2006. június 19.

MAKACS KÖZGYŰLÉS

A Magyar Katolikus Családegyesület 2006. jún. 14-én tartotta közgyűlését. A napirenden szerepelt az Elnökség beszámólója, a 2005. évi gazdálkodás beszámolója, a 2006. évi költségvetési és cselekvési terv megbeszélése.


2006. május 4.

BÍRÓ LÁSZLÓ SAJTÓTÁJÉKOZTATÓJA

Bíró László, a MKPK családreferens püspöke, a Magyar Katolikus Családegyesület elnöke sajtótájékoztatót tartott az Életvédő Fórumnak a művi meddővététellel (sterilizációval) és az emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárásokkal kapcsolatos állásfoglalásairól. (2006. május 2., Asszonyház, Bp. I. kerület Jégverem u. 9.)


2006. május 4.

"EVANGELIZÁCIÓ A HÁZASSÁGRA VALÓ FELKÉSZÍTÉSBEN ÉS A CSALÁDBAN" - CSALÁDPASZTORÁCIÓS PAPI TALÁLKOZÓ

Az egész napos tavaszi találkozóra 2006. május 4-én, csütörtökön került sor a Háló Központban. A találkozó témája: Evangelizáció a házasságra való felkészítésben és a családban. A program letölthető Word dokumentum, vagy Acrobat pdf formátumban.


2006. márc. 23.

"GAZDASÁG - CSALÁDBARÁT TÁRSADALOM - CSALÁDBARÁT EGYHÁZ" - NEMZETKÖZI KONFERENCIA

Gazdag programmal került megrendezésre a másfél napos nemzetközi konferencia Dobogókőn, a Manrézában. A tanácskozást a Magyar Katolikus Családegyesület (MAKACS) szervezte, több más szervezettel együttműködve.

A CSALÁDBARÁT EGYHÁZ VÍZIÓJA - Bíró László a MKPK családreferens püspökének előadását a Családpasztorációs rovatunkban találjuk meg.

AZ EURÓPAI UNIÓ ORSZÁGAINAK EGYHÁZAI - ÉS A CSALÁD - Fr. Jean-Yves Brachet op.(Starssbourg) előadása magyarul.

A Magyar Kurír honlapján további cikkeket találunk a kiemelkedő eseményről:

Kérjük, nézze meg néhány ott készült képünket!


2006. márc. 4.

ÉVNYITÓ TALÁLKOZÓMárcius 3-án és 4-én Győrújbaráton, az Apor Vilmos Lelkigyakorlatosházban és Győrött sikeresen lezajlott az Egyházmegyei családreferensek évnyitó találkozója.


Tekintsen meg néhány felvételt a találkozóról!
Megnyitás teljes oldalon VISSZA A LAP TETEJÉRE Vissza a nyitólapra